Talk:Trang Chính

From Wikipedia 10
Jump to navigation Jump to search

Translation

"Thiết kế những vật lưu niệm miễn phí để sử dụng và pha trộn", pha trộn là cái gì??? Tran Xuan Hoa 13:50, 14 December 2010 (UTC)